Cisco_300_Series

รองรับทุกการเชื่อมต่อ Cisco Small Business 300 Series”

Cisco_300_Series

เป็น Wireless Access Points ที่รองรับ Ethernet ความเร็วสูงสามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เหมาะกับการใช้งานในร่มรองรับ Gigabit Wi-Fi 802.11ac และยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากกขึ้นทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่สำคัญ

รองรับสัญญาณระบบ 802.11n และ 802.11ac บริการโดเมนแบบไร้สาย (WDS) เชื่อมต่อสูงสุดได้ถึง 8 Access Points อีกทั้งยังมีพอร์ตให้สามารถใช้งานได้ถึง 5 พอร์ต(บางรุ่น) และยังรองรับการทำงานรูปแบบ IPv6, virtual LAN, radius อีกด้วย

Scroll to top