Open post
Switching-all

Switching Nexus 9000 และ Catalyst 9300 Series

Switching มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางโดยมีหลักการทำงานคือ เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ switch ใน port ที่ 1 เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ใดๆ ในเครือข่าย คอมพิวเตอร์ตัวแรกจะต้องสร้าง frame ข้อมูลขึ้นมาโดยประกอบไปด้วย IP Address หรือ MAC Address ของตัวมันเอง ในส่วนของคอมพิวเตอร์ปลายทางก็จะมีกระบวนการที่จะทำให้ IP Address ตรงกัน โดย switch ก็จะทราบแล้วจากนั้นก็จะเก็บข้อมูลของทั้งสองไว้ Continue reading “Switching Nexus 9000 และ Catalyst 9300 Series”

Open post
Cisco-Aironet

Access Points รุ่น Cisco Aironet 3800 Series และ Cisco Aironet 2800 Series

ก่อนที่เราจะทราบถึง Access Points ของแต่ละรุ่นว่ามีข้อมูลมาอย่างไร เราจะต้องทราบกันก่อนว่า Access Points นั้นคืออะไร แล้วมันนั้นทำหน้าที่อย่างไรบ้าง Access Points มีตัวย่อว่า AP มันเป็นอุปกรณ์ IT ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการกระจายสัญญาณไวร์เลส นับว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายจาก LAN ได้ง่ายที่สุดตัวหนึ่ง Access Points จะกระจายสัญญาณออกไปยังลูกข่ายที่อยู่ในรัศมีที่จะสามารถกระจายได้ ในส่วนของลักษณะ Continue reading “Access Points รุ่น Cisco Aironet 3800 Series และ Cisco Aironet 2800 Series”

Open post
Cloud-Comput

Network ในอนาคต Cloud, SDN, IoT และอื่นๆ

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมานี้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรวมไปจนถึงเทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการความสนใจเป็นอย่างมากเพราะดูเหมือนว่าแนวโน้มของเทคโนโลยี network จะมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ดังนั้นในส่วนของผู้ดูแลระบบเครือข่ายเองก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับอนาคตอันใกล้นี้ ในบทความนี้เราจึงจะมาพูดถึงแนวโน้มด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายล่าสุด ที่ผู้ประกอบการรวมไปจนถึงคนทั่วไปจะต้องเตรียมตัวรับมือดังนี้ Continue reading “Network ในอนาคต Cloud, SDN, IoT และอื่นๆ”

Posts navigation

1 2 3 5 6 7 8 9
Scroll to top